Kandidatų privatumo politika

Kandidatų privatumo politika

UAB „ŠV. KRISTOFORO ODONTOLOGIJOS KLINIKOS“
KANDIDATŲ ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“, juridinio asmens kodas 302772377, adresas Kęstučio g. 33, Vilnius, telefono numeris (8-620) 84477, el.paštas info@kristoforoklinika.lt (toliau – Klinika), kandidatų asmens duomenų politikoje pateikiama informacija apie asmenų, kandidatuojančių užimti tam tikrą poziciją Klinikoje, asmens duomenų tvarkymas.

 1. SĄVOKOS

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kuri leidžia identifikuoti jo tapatybę, įskaitant, bet neapsiribojant, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis.

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant, bet neapsiribojant rinkimas, įrašymas, naudojimas, saugojimas, perdavimas ir kt.

Kandidatas – tai fizinis asmuo, kuris pretenduoja sudaryti darbo sutartį su Klinika.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, JŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Klinika tvarko tik tuos kandidatų asmens duomenis, kuriuos pateikia pats kandidatas nenustatant nei minimalių, nei maksimalių asmens duomenų pateikimo kategorijų.

Paprastai kandidatų atrankos tikslu yra tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė;
 • Nuotrauka;
 • Telefono numeris, el.paštas;
 • Informacija apie išsilavinimą (mokslo įstaigos pavadinimas, jos baigimo data, specialybė);
 • Informacija apie darbo patirtį (darbdavio pavadinimas, pareigos, darbo laikotarpis);
 • Informacija apie papildomą kompetenciją (kalbų mokėjimas, vairuotojo pažymėjimo turėjimas, kursų baigimas, dalyvavimas seminaruose, priklausymas asociacijoms ir pan.);

Kandidatų asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punktas), t. y. Klinikai siekiant atrinkti tinkamiausią kandidatą siūlomai pozicijai.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS IR PERDAVIMAS

Klinika kandidato asmens duomenis gauna tiesiogiai iš kandidato, pastarajam atsiunčiam gyvenimo aprašymą (CV). Kandidatas pats nusprendžia kokie duomenys turi ir gali būti pateikti jo CV.

Klinika nerenka kandidato duomenų kitais būdais, pavyzdžiui, komunikuojant su buvusiais darbdaviais.

Kandidato asmens duomenys tretiesiems asmenims nėra perduodami.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR TVARKYMO LAIKOTARPIS

Kandidato asmens duomenys tvarkomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir sunaikinami praėjus 3 mėnesiams pasibaigus Kandidato atrankos laikotarpiui, o jeigu toks laikotarpis nebuvo apibrėžtas, praėjus 1 metams nuo kandidato CV gavimo momento.

 

 1. KANDIDATO KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Kandidatas turi šias asmens duomenų subjekto teises:

 • Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenis;
 • Teisė reikalauti ištaisyti netikslius, neteisingus asmens duomenis;
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisė „būti pamirštam“;
 • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą;
 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

Šias teises kandidatas gali įgyvendinti Klinikai pateikęs prašymą. Prašymas gali būti pateikiamas el.paštu info@kristoforoklinika.lt arba siunčiant / pristatant prašymą į Kliniką adresu Kęstučio g. 33, Vilnius. Prašyme turi būti pateikti kandidato asmens identifikaciniai duomenys siekiant apsaugoti asmens duomenų konfidencialumą nuo neteisėto atskleidimo tretiesiems asmenims. Klinika į gautą kandidato prašymą atsakys per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį.

 • Teisė pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą (jos nustatyta tvarka, kuri skelbiama vdai.lrv.lt) manant, jog Klinika pažeidžia asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
 1. KANDIDATO PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Klinika turi teisę keisti šią privatumo politiką atsižvelgiant į valstybinių institucijų rekomendacijas, teismų sprendimus ar „gerąją praktiką“.