Privatumo politika

Šioje UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikoje“.

UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ teikia odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas. Tiek teikiant pasaugas, tiek ir tvarkant asmens duomenis UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ laikosi aukščiausių standartų, įgyvendina organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, taip pat įgyvendina asmens duomenų mažinimo principą, informavimo apie tvarkomus asmens duomenis ir kitus asmens duomenų tvarkymo principus.

Sąvokos

Asmens duomenų valdytojas – tai Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo pavadinimu UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“, juridinio asmens kodas 302772377, adresas Kęstučio g. 33, Vilnius, telefono numeris +370 5 2617143, mobilaus telefono numeris +370 620 84477, el.paštas info@kristoforklinika.lt, kuris teikia odontologines paslaugas ir kurio veikloje yra tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys.

Pacientas – tai fizinis asmuo, kuris kreipiasi į UAB „Šv. Kristoforo odontologijos kliniką“ gauti odontologinių paslaugų.

Paciento atstovas – tai neveiksnaus ar ribotai veiksnaus paciento įstatyminis atstovas: tėvas, motina, globėjas, rūpintojas, kuris sudaro sutartis ir sandorius paciento vardu.

Kontrahentas – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia paslaugas, atlieka darbus ar / ir tiekia prekes.

Bendradarbiaujantis gydytojas – tai gydytojas, paskirtas suteikti UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikai“ tam tikras paslaugas pagal sudarytą sutartį tarp UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ ir bendradarbiaujančio gydytojo darbdavio.

Internetinė svetainė – tai internetinis tinklapis adresu www.kristoforoklinika.lt, kuris priklauso UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikai“.

Asmens duomenų tvarkymas – tai automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis atliekami tam tikri veiksmai su asmens duomenimis, įskaitant bet neapsiribojant, įrašymas, saugojimas, perdavimas, atskleidimas, naudojimas, sunaikinimas ir kt.

Asmens duomenys – tai bent kokie duomenys, kurie suteikia galimybę identifikuoti asmenį, gauti tam tikrą informaciją apie asmenį, įskaitant, bet neapsiribojant, vardas, pavardė, el.paštas, IP adresas, banko sąskaitos numeris, informacija apie sveikatą ir kt.

Sutartis – tai žodinis ar rašytinis susitarimas dėl paslaugų teikimo ar prekių tiekimo.

Mokymai – tai UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai, konferencijos ir panašaus pobūdžio renginiai, kuriuose dalyvauja sveikatos priežiūros specialistai.

Lankytojas – tai fizinis asmuo, kuris apsilanko UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikoje“ adresu Kęstučio g. 33, Vilnius.

Vartotojas – tai fizinis asmuo, kuris apsilanko asmens duomenų valdytojo internetinėje svetainėje. Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko asmens duomenų valdytojas.

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, įrašomi į kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, siekiant užtikrinti internetinės svetainės veikimą, pagerinti jos kokybę, rinkti statistinę informaciją ar pateikti reklaminius pasiūlymus. Slapukai

gali būti būtinieji (reikalingi, kad internetinė svetainė veiktų), funkciniai (skirti atpažinti vartotojus, įsiminti vartotojo informaciją), analitiniai (renka informaciją kiek vartotojų naudojasi internetine svetaine, kaip ja naudojasi, tam, kad būtų galima patobulinti internetinę svetainę), reklaminiai (renka informaciją apie vartotoją tam, kad vartotojui būtų pateikta tikslinė reklama).

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

 1. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi personalo administravimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir rinkodaros (tik esant darbuotojo sutikimui) tikslais, taip pat įgyvendinant teisines prievoles, pavyzdžiui, teikiant mokestines deklaracijas apie priskaičiuotą darbo užmokestį bei vykdant sudarytą darbo sutartį su darbuotoju, pavyzdžiui, apskaičiuojant ir išmokant darbo užmokestį, suteikiant tikslines atostogas ir kt. Tvarkomi šie darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas, banko sąskaitos numeris, licencijos numeris, kvalifikacijos rūšis, informacija apie sveikatos būklę ir vaikus (tvarkoma tik suteikiant tikslines atostogas ar kitas lengvatas reglamentuotas Lietuvos Respublikos darbo kodekse), informacija apie narystę organizacijose (laikotarpis, organizacijos pavadinimas, pareigos), informacija apie darbo patirtį (laikotarpis, darbovietės pavadinimas, pareigos), informacija apie studijas (studijų laikotarpis, aukštojo mokslo įstaiga ir studijų programa), informacija apie stažuotes ir konferencijas (konferencijos / stažuotės data, pavadinimas), informacija apie mokslinius straipsnius (mokslinio straipsnio pavadinimas, mokslinis leidinio pavadinimas, numeris, tomas, autorių vardai ir pavardės, jeigu straipsnis parašytas autorių kolektyvo), nuotrauka, II pensijų pakopoje kaupiamos pensijos tarifas;
 2. Bendradarbiaujančių gydytojų asmens duomenys tvarkomi personalo administravimo, rinkodaros (tik esant bendradarbiaujančio gydytojo sutikimui) tikslu. Tvarkomi tokie asmens duomenys: vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, licencijos numeris, kvalifikacijos rūšis, informacija apie narystę organizacijose (laikotarpis, organizacijos pavadinimas, pareigos), informacija apie darbo patirtį (laikotarpis, darbovietės pavadinimas, pareigos), informacija apie studijas (studijų laikotarpis, aukštojo mokslo įstaiga ir studijų programa), informacija apie stažuotes ir konferencijas (konferencijos / stažuotės data, pavadinimas), informacija apie mokslinius straipsnius (mokslinio straipsnio pavadinimas, mokslinis leidinio pavadinimas, numeris, tomas, autorių vardai ir pavardės, jeigu straipsnis parašytas autorių kolektyvo), nuotrauka;
 3. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvertinti asmens kompetencijas ir tinkamumą atitinkamai siūlomai pozicijai: vardas, pavardė, telefono numeris, pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, kiti kandidato savanoriškai pateikti asmens duomenys gyvenimo aprašyme.
 4. Akcininkų asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tikslu, vykdant teisines prievoles, pavyzdžiui, pateikiant mokestines deklaracijas, pateikiant bankams ir kitoms finansinėms institucijoms informacija apie galutinį naudos gavėją ir : vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas, akcijų skaičius ir jų įgijimo / netekimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, informacija ar asmuo dalyvauja politikoje, mokesčių rezidavimo vieta.
 5. Kontrahentų asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartis, įvykdyti sudarytas sutartis ar sandorius ir šiuo tikslu komunikuoti su asmeniu, atsakingu už sutarties / sandorio įgyvendinimą bei tvarkant UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ buhalteriją:
  • Kai kontrahentas yra fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą ar veikiantis pagal verslo liudijimą, tai tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris / verslo liudijimo numeris, adresas, telefono numeris, pašto adresas, banko sąskaitos numeris;
  • Kai kontrahento vardu funkcijas atlieka jo darbuotojas – darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, paštas.
 6. Gydytojų, dalyvaujančių mokymuose asmens duomenys tvarkomi administravimo ir mokymų organizavimo tikslais, pavyzdžiui, išrašant pažymėjimą, patvirtinantį dalyvavimą mokymuose, perkant tam tikras mokymo priemones ir pan., buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu, pavyzdžiui, išrašant sąskaitas – faktūras, priskiriant gautus mokėjimus ir pan., tiesioginės rinkodaros tikslu – siunčiant pranešimus apie organizuojamus mokymus (tik esant sutikimui): vardas, pavardė, telefono numeris, el.paštas, kvalifikacijos rūšis, licencijos
 1. Asmenų, pateikusių užklausas asmens duomenys, tvarkomi siekiant atsakyti į gautas užklausas dėl Klinikos teikiamų paslaugų ar kitų klausimų, susijusių su Klinika: vardas, pavardė, telefono numeris, pašto adresas, kita šio asmens savanoriškai pateikta asmeninė informacija.
 2. Lankytojų asmens duomenys tvarkomi asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu ir teisėto intereso pagrindu bei teisinės prievolės pagrindu, kuomet atliekant rentgenogramą ir / ar tomogramą, pacientas privalo būti nuolat stebimas: asmens atvaizdas, automobilio atvaizdas, automobilio valstybinis
 3. Pacientų asmens duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant registracijos, anamnezės surinkimo, tyrimų skyrimo ir jų vertinimo, individualių medicinos prietaisų (priemonių) užsakymo ir pan., rinkodaros tikslais (tik esant paciento sutikimui), pavyzdžiui, primenant apie vizitus, profilaktinius patikrinimus, siunčiant pranešimus apie specialius pasiūlymus, taip pat teisinės prievolės, pavyzdžiui, pildant ambulatorinę asmens sveikatos kortelę bei sudarytos sutarties vykdymo pagrindu yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, lytis, profesija, telefono numeris, el.pašto adresas, duomenys apie suteiktas odontologines paslaugas ir jų apmokėjimą, duomenys apie sveikatą (alergiškumas, temperatūra, užkrečiamosios ir lėtinės ligos ir ), dantų, žandikaulių, veido nuotraukos ir video, dentalinės, panoraminės radiogramos, kompiuterinės tomografijos atvaizdai, paciento įstatyminio atstovo duomenys: vardas, pavardė, ryšys su pacientu.

Asmens duomenų gavimas: 

UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ asmens duomenis paprastai gauna tiesiogiai iš duomenų subjekto, tačiau tam tikrais atvejais šie duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant:

 1. Darbuotojų asmens duomenys gali būti gauti iš antstolių kontorų, kuomet atsiunčiamas antstolio patvarkymas dėl išskaitų atlikimo iš darbuotojui mokėtino darbo užmokesčio, teismų, teisėsaugos institucijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, kai tam tikrų dokumentų nepavyksta darbuotojui įteikti gyvenamosios vietos
 2. Bendradarbiaujančių gydytojų asmens duomenys gali būti gauti iš šio gydytojo
 3. Kandidatų duomenys gali būti gauti iš personalo atrankos paslaugas, teikiančio fizinio ar juridinio
 4. Akcininko duomenys gali būti gaunami iš Klinikos
 5. Kontrahento darbuotojo duomenis gali pateikti šio darbuotojo darbdavys,
 6. Gydytojų, dalyvaujančių mokymuose, asmens duomenys gali būti pateikti šio asmens darbdavio,
 7. Paciento duomenys gali būti gauti iš įstatyminio atstovo, kitos sveikatos priežiūros įstaigos, kai pacientas atsiunčiamas tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas gauti UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikoje“.

Asmens duomenų perdavimas: 

Asmens duomenų perdavimas gali būti vykdomas, jeigu yra asmens duomenų subjekto sutikimas arba prašymas, toks perdavimas yra būtinas vykdant sudarytą sutartį su pacientu arba tokią pareigą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai:

 1. Darbuotojų asmens duomenys gali būti perduoti įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimo įstaigoms, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdymai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Taip pat darbuotojų asmens duomenys tokie kaip vardas, pavardė, informacija apie darbo patirtį, studijas, stažuotes, mokslinius straipsnius, licencijos numeris, kvalifikacijos rūšis ir nuotrauka, esant darbuotojo sutikimui gali būti atskleisti UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ internetinėje svetainėje, manodaktaras.lt, www.pincetas.lt ir kituose tinklapiuose rinkodaros tikslais.
 2. Bendradarbiaujančių gydytojų asmens duomenys tokie kaip vardas, pavardė, informacija apie darbo patirtį, studijas, stažuotes, mokslinius straipsnius, licencijos numeris, kvalifikacijos rūšis ir nuotrauka, esant bendradarbiaujančio gydytojo sutikimui gali būti atskleisti UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ internetinėje svetainėje, manodaktaras.lt, www.pincetas.lt ir kituose tinklapiuose rinkodaros tikslais, o perduoti gali būti valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms, teisėsaugos institucijoms ir teismams tik esant teisėtam pagrindui.
 1. Akcininko duomenys gali būti perduoti VĮ Registrų centrui Juridinių asmenų registrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, finansų institucijoms, (bankams, kredito unijoms, elektroninių pinigų įstaigoms).
 2. Kontrahentų (fizinių asmenų) asmens duomenys gali būti perduoti finansų institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų
 3. Lankytojų asmens duomenys gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms ir
 4. Pacientų asmens duomenys gali būti perduoti Valstybinei ligonių kasai, dantų technikos laboratorijoms, draudimo, kredito įstaigoms, kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kai tai būtina įvykdyti sudarytą odontologinių paslaugų sutartį.

Pabrėžtina, kad UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ turi teisę perduoti visų tvarkomų duomenų subjektų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, teismams, valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms, esant jų teisėtam ir pagrįstam prašymui, taip pat UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ turi teisę perduoti asmens duomenis teisines paslaugas, teikiantiems asmenims, siekiant ginti UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ teises ir teisėtus interesus.

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis:

UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ asmens duomenis tvarko tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų reikalavimais bei kuris yra būtinas / pagrįstas UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikai“ vykdant veiklą:

 1. Darbuotojų asmens duomenys saugomi 50 metų nuo dokumento sudarymo dienos, išskyrus asmens duomenis, kurie tvarkomi sutikimo pagrindu, šie duomenys saugomi tol kol galioja darbo sutartis ar nėra atšauktas
 2. Bendradarbiaujančių gydytojų duomenys saugomi tol kol galioja sutartis tarp UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ ir bendradarbiaujančio gydytojo
 3. Kandidato asmens duomenys saugomi darbuotojų atrankos proceso metu ir 2 mėnesius po darbuotojų atrankos proceso
 4. Akcininko asmens duomenys saugomi tol kol UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ yra įregistruota VĮ Registrų centre Juridinių asmenų
 5. Kontrahentų asmens duomenys, kurie susiję su UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ ūkinėmis operacijomis, saugomi 10 metų, jeigu atitinkamam dokumentui Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis saugojimo
 6. Gydytojų, dalyvaujančių mokymuose, asmens duomenys, kurie susiję su ūkinėmis operacijomis saugomi 10 metų, o duomenys, kurie tvarkomi sutikimo pagrindu tiesioginės rinkodaros tikslais – 5
 7. Asmenų, pateikusių užklausas, asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po paskutinės
 8. Lankytojų asmens duomenys saugomi 1 mėnesį.
 9. Pacientų asmens duomenys saugomi 15 metų nuo paskutinio vizito dienos, išskyrus asmens duomenys, kurie tvarkomi sutikimo pagrindu, pastarieji yra saugomi 5

Asmens duomenų tvarkymo geografinė teritorija: 

UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Internetinėje svetainėje www.kristoforoklinika.lt naudojami slapukai ir jų valdymas:

UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika” internetinėje svetainėje www.kristoforoklinika.lt naudoja trečiųjų šalių būtinuosius, funkcinius, analitinius ir reklaminius slapukus. Žemiau pateikiama informacija kokie slapukai yra naudojami internetinėje svetainėje:

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Slapuko aprašymas

Slapuko

galiojimo laikas

Slapuko

renkami duomenys

Slapuko savininkas

VISITOR_INFO 1_LIVE

Reklaminis

Skirtas   rinkti informaciją apie internetinėje svetainėje

patalpintus   ir                    peržiūrėtus video įrašus.

5   mėnesiai

26     dienos

23 valandos

59 minutės

IP

.youtube.com

YSC

Funkcinis

Naudojamas vaizdo įrašų patalpintų internetinėje svetainėje transliavimui.

Iki naršyklės lango uždarymo

momento

.youtube.com

GPS

Analitinis

Stebi vartotojus pagal IP geografinę vietą

29 minutės

IP,

geografinė vieta

.youtube.com

test_cookie

Reklaminis

Nustato       ar                   vartotojo

naršyklė palaiko slapukus

14 minučių

.doubleclick.net

IDE

Reklaminis

Skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros

pasiūlymus                             kitose svetainėse.

1 metai 23 dienos     23

valandos 59 minutės

IP

.doubleclick.net

_ga

Analitinis

Slapukas                              skirtas

apskaičiuoti vartotojus, jų naršymo trukmę, stebėti internetinės                            svetainės

naudojimą.

1   metai 28

dienos     23

valandos 59 minutės

IP

„Google

Analitics“

_gat

Analitinis

Slapukas skirtas saugomi informaciją apie vartotojų apsilankymą internetinėje

svetainėje.

23 valandos

59 minutės

IP

„Google Analitics“

_gid

Analitinis

Saugo informacija apie tai kaip vartotojas naudojosi internetine svetaine bei

atskirti vartotojus.

23 valandos

59 minutės

IP

„Google Analitics“

_gcl_au

Analitinis

Šio slapuko pagalba eksperimentuojama                                                          su reklamos efektyvumu visose interneto svetainėse, kurios naudojasi               „Google

AdSense“ paslaugomis

2 metai 28 dienos 23 valandos 59 minutės

IP

„Google AdSense“

_cfduid

Būtinasis

Slapukas atskiria vartotojus

ir         pritaiko           saugos parametrus

29     dienos

23 valandos

59 minutės

IP

.mailerlite.com

Vartotojas slapukų veikimą internetinėje svetainėje gali valdyti savo nuožiūra, t. y. sutikti ar nesutikti su slapukų naudojimu, o sutikus su slapukais juos bet kuriuo metu išjungti / ištrinti. Žemiau pateiktose nuorodose yra pateikta slapukų valdymo instrukcija:

Duomenų subjektų teisės:

 • Susipažinimas su savo asmens duomenimis. Norint susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, t. kokie asmens duomenys tvarkomi, kokiu pagrindu ir pan. duomenų subjektas turi pateikti prašymą pagal BDAR 15 str.
 • Asmens duomenų ištaisymas. Duomenų subjektas turi teisę pateikti prašymą ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis pagal BDAR 16
 • Asmens duomenų ištrynimas arba „teisė būti pamirštam“. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ ištrintų tvarkomus asmens duomenis, jeigu asmens duomenys tvarkomi neteisėtu būdu, per didelės apimties ir pan. pagal BDAR 17
 • Apribotas asmens duomenų tvarkymas. Duomenų subjektas turi teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, jeigu a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir asmens duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikai“ nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba d) duomenų subjektas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 • Asmens duomenų Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikai“ susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam asmens duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
 • Nesutikimas su asmens duomenų tvarkymu. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat nesutikti, kad būtų naudojami slapukai, o davus tokius sutikimus bet kada juos atšaukti.
 • Skundo pateikimas. Duomenų subjektas manantis, kad UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ tvarkydama asmens duomenis pažeidžia duomenų subjekto teises, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jos nustatyta tvarka. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktai: el.paštas ada@ada.lt, telefono numeris (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, internetinės svetainės adresas vdai.lrv.lt, adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius.

Duomenų subjektas aukščiau nurodytas teises, išskyrus skundo pateikimą, gali įgyvendinti UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikai“ pateikęs prašymą. Atsakymas į prašymą pateikiamas ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį. Duomenų subjektas prašyme turi nurodyti asmens identifikacinius duomenis. Identifikaciniai duomenys reikalingi siekiant identifikuoti asmens tapatybę ir apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto trečiųjų asmenų sužinojimo. Prašymas gali būti pristatomas fiziškai į UAB „Šv. Kristoforo odontologijos kliniką“ adresu Kęstučio

 1. 33, Vilnius, siunčiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu info@kristoforoklinika.lt. Prašymas, siunčiamas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas mobiliuoju arba elektroniniu parašu.

Pažymėtina, jog asmens duomenų apsaugai UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ taiko technines ir organizacines priemones atitinkančias BDAR reikalavimus bei yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną su kuriuo galite susisiekti bendraisiais UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ kontaktais.

UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ kontaktinė informacija:

Kęstučio g. 33, Vilnius info@kristoforoklinika.lt (8 5) 261 71 43

+370 620 84477

Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 8.00 – 20.00 val.