Pirkimo taisyklės

Sąvokos

Klinika– yra juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“, juridinio asmens kodas 302772377, registruotos buveinės adresas Kęstučio g. 33-2, LT-08121 Vilnius. Tai paslaugos užsakyme nurodytas juridinis asmuo, kurio medicininės procedūros parduodamos tinklapyje www.kristoforoklinika.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Paciento pateikto užsakymo vykdymą.

Pacientas – veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

Šalys – Pacientas ir Klinika kartu.

Paslaugų planas– odontologinių paslaugų rinkinys. Šv. Kristoforo ondotologijos klinikoje galima rinktis iš trijų paslaugų planų.

Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Taisyklės – šios „Paslaugų pirkimo internetu taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Paciento apsipirkimui ir kiekvienai tarp Paciento ir Klinikos sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

Privatumo politika – Šv. Kristoforo odontologijos klinikos patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Šv. Kristoforo odontologijos klinikos paslaugomis. Prieš perkant paslaugas Pacientas turėtų atidžiai susipažinti su Klinikos taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.

Bendros nuostatos

UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ paslaugų planai (toliau – Paslaugų planas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę paslaugų plano turėtojui naudotis žemiau nurodytomis paslaugomis.

Užsisakius paslaugų planą „Holivudo šypsena“ Pacientas gauna: 1) dantų higiena; 2) dantų balinimas lempa. Užsisakius paslaugų planą „Saugus sportas“ Pacientas gauna: 1) Gydytojo odontologo konsultacija; 2) Sportininko kapą. Užsisakius paslaugų planą „Saldus miegas“ Pacientas gauna: 1) Gydytojo odontologo konsultacija; 2) burksizmo kapą.

Elektroninis laiškas su įsigijimo patvirtinimu turi būti pateikiamas atspausdintas, arba mobiliajame telefone, atvykus į kliniką, prieš atliekant paslaugas.

Paslaugų planas nėra keičiamas į pinigus.

Paslaugų planas yra vienkartinis.

Įsigyjant paslaugų planą, sąskaita faktūra neišrašoma.

Jei konsultacijos metu paaiškėja, kad paslaugų plane numatytos paslaugos negali būti suteiktos dėl to, kad reikia papildomų paslaugų už jas Pacientas sumoka vietoje pilną kainą. Tai gali padaryti grynais pinigais arba bankine kortele.

Jei Paciento prašymu paslaugų buvo atlikta daugiau nei yra numatyta paslaugų plane už jas reikia sumokėti papildomai. Tai gali padaryti grynais pinigais arba bankine kortele.

UAB „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“ pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų numatytus reikalavimus. Apie bet kokius taisymus, pakeitimus ar papildymus informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje www.kristoforoklinika.lt

Jei Paslaugų planas nebuvo panaudotas galiojimo laikotarpiu, pinigai nėra grąžinami ir laikoma, kad paslauga ar prekė buvo suteikta.

Užsakydami Klinikos paslaugas Pacientai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pacientai sudaro naudodamiesi Klinikos paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.

Toliau pateikiamos taisyklės yra taikomos įsigijus paslaugų planą svetainėje www.kristoforoklinika.lt

Paslaugų užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

Prieš pirkdamas paslaugų planą Pacientas susipažįsta su kiekvieno plano sąlygomis. Jis supranta kokios procedūros jam bus taikomis, o jei kyla klausimų jis visada gali skambinti nurodytu telefono numeriu +37062084477 arba gauti raštišką atsakymą kreipiantis adresu info@kristoforoklinika.lt.

Pasirinkus paslaugą Pacientas yra nukreipiamas į Stripe mokėjimo platforma su jau paruošta mokėjimo forma. 

Užsakydamas paslaugų planus pacientas turi pažymėti, kad sutinka su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika.

Sistemos pateiktuose informacijos laukuose Pacientas privalo nurodyti būtinus savo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

Šv. Kristoforo odontologijos klinika įsipareigoja susisiekti su pacientu per vieną darbo dieną.

Pacientas gali atšaukti paslaugų planą praėjus 14 d. nuo įsigijimo dienos. Klinika įsipareigoja pinigus grąžinti per 10 darbo dienų.

Kai Pacientas, išsirinkęs paslaugą, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Klinikos ir Paciento atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

Pacientas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Paciento nurodytu elektroniniu paštu. Klinika siunčia Pacientui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Paciento nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kiekvienas Paciento užsakymas saugomas Kristoforoklinika.lt bei Klinikos duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Mokėjimai atliekami naudojantis mokėjimų surinkimo sistema Stripe.com

Ant Paslaugų plano nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Paslaugų plano pavadinimas, Paslaugų plano identifikacijos numeris, kita informacija.

Procedūrų teikimo sąlygos

Paslaugos yra atliekamos kvalifikuotų savo srities specialistų: gydytojų odontologų, burnos higienistų, 

Paslaugoms yra taikoma vienerių metų garantija tuo atveju jei pacientas laikysis gydytojo nurodymu.

Paslaugos bus atliekamos gydytojų odontologų, kurie bus parinkti atsitiktine tvarka, registruojant pas mažiausią eilę turinį specialistą.

Paslaugų planai Pacientams išduodami tik sumokėjus pilną Paslaugų plano kainą, nebent Pacientas ir Klinika susitaria kitaip.

Ant paslaugų planų gali būti nurodoma ir/ar įrašoma ši informacija: Paslaugų plano vertė (nominalas), galiojimas, nurodant mėnesiais arba pateikiant pradžios ir pabaigos datas.

Paslaugų užsakymai internetinėje svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei Pacientas pateikia neteisingą informaciją, Klinika gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio Paciento užsakymą ir/arba registraciją.

Jei atsitiko brokas dėl gydytojo kaltės, Klinika privalo tą broką ištaisyti.

Klinika turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodama apie tai viešai internetinėje svetainėje ar kitu Klinikos pasirinktu būdu.

Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Klinikos paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Klinika taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus Paciento atžvilgiu, jeigu šis Pacientas pažeidžia šias Taisykles, kitas Klinikos nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

Klinikos ir paciento teisės ir pareigos

Klinikos pareigos

Klinika įsipareigoja, kad paslaugos bus atliktos laiku ir naudojant aukščiausios kokybės medžiagas.

Klinika privalo tinkamai ir sutartu laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Pacientams.

Klinika privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

Klinikos teisės

Klinika turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

Klinika taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.

Paciento pareigos

Laiku atvykti į kliniką bei užpildyti reikiamus dokumentus: sutartį, sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, sveikatos būklės anketą bei patvirtinti, kad susipažino su vidaus tvarkos taisyklėmis.

Tinkamai ir laiku atsiskaityti už papildomas paslaugas, kurios nebuvo įtraukos į paslaugų planą. Tai galima padaryti atsiskaitant vietoje grynais pinigais arba bankine kortele.

Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Klinikos viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Klinikos nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Teikiant Klinikai duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą.

Įgyvendinti ir vykdyti kitas Pacientams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas.

Nuo paslaugų pano įsigijimo momento Pacientas yra pats asmeniškai atsakingas už paslaugų plano saugumą. Pacientas užtikrina, kad paslaugų plano identifikaciniai duomenys netaps žinomi tretiesiems asmenims. Pacientas, sužinojęs, kad jo paslaugų plano identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiuo paslaugų planu arba atlikti paslaugų plano pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo paslaugų plano pardavimo/pateikimo Pacientui, Klinika už paslaugų plano saugumą nebeatsako.

Saugoti pirkimo dokumentą, įrodantį paslaugų plano įsigijimą, viso paslaugų plano galiojimo laikotarpiu.

Paciento teisės

Laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Klinikos nurodymų, naudotis visomis Klinikos teikiamomis Paslaugomis;

Gauti iš Klinikos viešai skelbiamą Klinikos turimą informaciją;

Naudotis kitomis Pacientams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

Pacientas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Paslaugų planų galiojimo termino pratęsimo sąlygos ir tvarka

Paslaugų planų galiojimo terminas yra 6 mėnesiai. Galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta šiose Taisyklėse numatyta tvarka, nebent Klinika ir Pacientas susitaria raštu kitaip. Galiojimo data yra nurodoma elektroniniame laiške, kurį Pacientas nurodo sumokėjęs už paslaugų planą.

Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis Pacientas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Paslaugų planogaliojimo termino pratęsimo Šv. Kristoforo odontologijos klinikoje adresu Kęstučio 33, Vilnius arba el. paštu info@kristoforoklinika.lt.

Galiojimo terminą galima pratęsti paslaugų planui, kuris yra nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi bei nuo jo galiojimo pabaigos nepraėjo daugiau nei 3 (trys) mėnesiai, ir nepanaudotam paslaugų planui, kuris dar galioja, tačiau pratęsimo momentu bendra paslaugų plano galiojimo trukmė (susidedanti iš Paslaugų plano galiojimo laiko ir papildomo pratęsimo laikotarpio) yra ne ilgesnė nei 12 (dvylika) mėnesių.

Pratęsti Paslaugų plano galiojimo terminą galima tik vieną kartą.

Paslaugų plano galiojimo termino pratęsimas yra nemokamas.

Prašyme dėl Paslaugų plano galiojimo termino pratęsimo Pacientas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, paslaugų plano numerį kai kreipiamasi dėl pratęsimo nuotoliniu būdu.

Nepanaudojus Paslaugų plano per nurodytą galiojimo laikotarpį ar per pratęstą galiojimo laikotarpį Paslaugų planas nekeičiamas ir / ar pinigai negrąžinami.

Paslaugų plano galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta šiose Taisyklėse numatyta tvarka, nebent Klinika ir Pacientas susitaria raštu kitaip.

Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis Pacientas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Paslaugų plano galiojimo termino pratęsimo Klinikoje arba el. paštu info@kristoforoklinika.lt

Neteisminių ginčų sprendimas

Pretenzijas ar reikalavimus dėl „Šv. Kristoforo odontologijos klinikos“ suteiktų paslaugų Pacientai gali pateikti tiesiogiai Klinikai:

  • El paštu info@kristoforoklinika.lt
  • Registruotu laišku, siunčiant adresu Kęstučio 33, LT 08121, Vilnius.
  • Atvykus į kliniką adresu: Kęstučio 33, LT 08121, Vilnius.

Visi ginčai su Klinika sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.